liên hệ: Ms Liên

Cell phone: 0902937088

Đại lý phân phối Vaisala vietnam

 

 

Vaisala Vietnam

Humidity meter
Model: HMD82D

Vaisala Vietnam

Correct model: HM70-D0A1A0AB
(HM70-D0A1B0AB)
Hand-held Humidity and Temperature Meter

Vaisala Vietnam

Correct model: DMT242-B2A1A0B
(DMT242-B2-20-1A0B)
Hand-held Humidity and Temperature Meter

Vaisala Vietnam

Hand-held Dewpoint Meter
Model: DM70-D0A0A0B1

Vaisala Vietnam

Dewpoint and Pressure Transmitter
Model: DPT146B1DCC100A0X

Vaisala Vietnam

Correct Code: DM70 B5B2A0B1
(DM70 B5B2A3B1)