liên hệ: Ms Liên

 

Cell phone: 0902937088

 

 

Model: HM70 B4D1A0AB
HM70 Hand-held Humidity and Temperature Meter

Type: GMM221
Correct code: GMM221 L 1N0A4A0C0B

Model: GMT221L0B0A1A1A1B
CARBOCAP® CO2 Transmitter

Hand-Held Humidity and Temperature meter Standard Probe HM41
(HM34)

Thiết bị đo nhiệt độ & độ ẩm
HMT310-3A5A1BCK14BBDA1B2

Model: HM70 B4B1A0EB
Nhiệt ẩm kế cầm tay, hiệu Vaisala

Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm cầm tay HM70F4E1A0AB

Humidity and Temperature Transmitter HMT330-3E0A001BCAX100B01ACBAA1

Code: HMD60T
Temperature Transmitter, 2-wire HMD60T

HMT330  Humidity and Temperature Transmitter
Code: HMT330-8W0B101XBAA100A1ACVBAA1

Model: HMD60T
Temperature Transmitter, 2-wire HMD60T

Model: HMD60U
Humidity Transmitter, 2-wire HMD60U

Code: HMP110 A15A0C1B0
HMP110 RH- and T- Probe for OEM applications

Code: HMP155D2AB11A0A1A1A0A
Humidity + Temperature Meteorological Probe

Correct code: HMP155 A3GB11A0A3A1A0A
Humidity + Temperature Meteorological Probe

HMT330-3E0A001BCAX100B01ACBAA1